Beoordeling arbeids- en re-integratiemogelijkheden

Achtergronden

Van personen met structurele en functionele arbeidsbeperkingen is het vaak onduidelijk welke hun resterende arbeidsmogelijkheden zijn. Een belastbaarheidsprofiel geeft enkel de resterende mogelijkheden vanuit medisch oogpunt bezien weer en geeft geen uitsluitsel over de betekenis hiervan voor de werkpraktijk. Re-integratieverantwoordelijken als gemeenten, UWV en werkgevers worden daardoor geconfronteerd met vragen als

  • wat betekent de resterende belastbaarheid concreet voor de werkpraktijk?
  • welke arbeidsmogelijkheden heeft de persoon nog?
  • is werkhervatting in de eigen functie nog mogelijk?
  • welke arbeidsmogelijkheden zijn er nog binnen mijn bedrijf?
  • kunnen voorzieningen helpen om de medewerker te re-integreren?
  • moet re-integratie naar een andere werkgever in gang worden gezet?
  • hoe zou een re-integratietraject vorm gegeven kunnen worden?

Dienstverlening

Werkzaken Groningen kan antwoord op deze vragen geven door het verrichten van een gedegen arbeidsdeskundig onderzoek. Beschikbare belastbaarheidsgegevens worden geanalyseerd en zonodig wordt voor een nadere toelichting contact met de opsteller van het belastbaarheidsprofiel gezocht. Aansluitend wordt de persoon met structurele functionele beperkingen uitgenodigd voor een uitvoerig gesprek waarin de ervaren beperkingen, aanwezige kennis, vaardigheden en competenties besproken worden. Ook wordt het CV doorgenomen. Indien noodzakelijk in het kader van de opdracht wordt tevens een werkplekbeoordeling verricht, waarbij zonodig ook overige binnen een organisatie voorkomende functies worden geanalyseerd. Na afloop van het onderzoek ontvangt opdrachtgever een helder en gemotiveerd rapport waarin de resterende arbeids- en re-integratiemogelijkheden weergegeven zijn. Tevens kan een voorstel voor een re-integratietraject worden gedaan. Daarbij bestaat ook oog voor noodzakelijk te achten interventies als bijvoorbeeld een assertiviteitstraining of de inzet van instrumenten als beroepskeuzeonderzoek en -advies en sollicitatietraining.

Tarieven

Zie de pagina “Arbeidsdeskundige Expertise“.