Letselschade

Werkzaken Groningen heeft jarenlange ervaring in het beoordelen van personenschades die het gevolg zijn van een ongeval. Opdrachten zijn uitgevoerd voor advocaten, verzekeraars, schaderegelaars, expertisebureau’s en rechtbanken. Navolgend een overzicht van de mogelijke dienstverlening.

Beoordeling re-integratieperspectief en resterend verdienvermogen

Vastgesteld wordt wat de toekomstige arbeidsmogelijkheden van de gelaedeerde zijn, rekening houdende met enerzijds de medische situatie en beperkingen na het ongeval en anderzijds de resterende (en mogelijk nieuwe) bekwaamheden. Wanneer een reëel toekomstperspectief is bepaald kan vervolgens worden vastgesteld welk inkomen de persoon nog zou kunnen verdienen.

Begeleiding naar nieuwe arbeid

Werkzaken Groningen kan de begeleiding naar arbeid van de gelaedeerde ter hand nemen, ongeacht of het gaat om een terugkeer naar de eigen werkgever (re-integratie 1e spoor) of een re-integratie bij een nieuwe werkgever (re-integratie 2e spoor).

Vaststelling inkomensschade

Indien een gelaedeerde na een ongeval niet meer in staat is om op zijn oude functieniveau werkzaam te zijn en/of geen gevolg kan geven aan een reeds in gang gezette carrière kan sprake zijn van inkomensschade. Voor belanghebbende partijen dient het inkomen dat de gelaedeerde redelijkerwijs genoten zou hebben indien het ongeval niet plaatsgevonden zou hebben, en de ongevalsgevolgen weggedacht worden, te worden bepaald. Ervaring leert dat een dergelijk onderzoek met zich mee brengt dat terug moet worden gegaan naar het verleden (hoe manifesteerde de gelaedeerde zich in de jaren voor het ongeval), dat de sociale- en familiare context moet worden geanalyseerd en dat interviews met voor het onderzoek relevant te achten personen (leraren, ex-leidinggevenden, beroepsbeoefenaren, branche-deskundigen, etc.) moeten worden gehouden. Werkzaken Groningen heeft een ruime ervaring op dit gebied en weet op soms creatieve wijze informatie op te sporen en resultaat te boeken.

Beoordeling hulpbehoefte in en rond de woning

Beperkingen doen zich niet alleen gelden op het gebied van de arbeid maar hebben meestal ook hun weerslag op het vermogen in en rond de woning actief te zijn. Gedacht kan worden aan taken in de huishouding, tuin en op hobby, klus en doe-het-zelf gebied. In kaart wordt gebracht welke taken de gelaedeerde voor datum ongeval voor zijn rekening nam en welke uren daar in redelijkheid mee gemoeid waren. Op basis van de belasting per taak enerzijds en de resterende belastbaarheid anderzijds wordt vastgesteld in welke mate taken nog mogelijk zijn, of voorzieningen of aanpassingen kunnen worden getroffen om herstel van de vermogens te realiseren en welk verlies aan vermogens uiteindelijk resteert. Bij een dergelijk onderzoek is het soms noodzakelijk om externe expertise in te schakelen, bijvoorbeeld van een schilder of een hovenier om de kosten van onderhoud van woning of tuin inzichtelijk te krijgen.

Bij het vaststellen van een schade wordt mede in overweging genomen of mogelijk compensatie vanuit een voorliggende sociale voorziening (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp op grond van de WMO) kan worden gerealiseerd. Hiertoe kan een indicatie bij het CIZ worden aangevraagd.

Tarieven

Zie de pagina “Arbeidsdeskundige Expertise“.