Arbeidsdeskundige Expertise

Algemeen

Werkzaken Groningen kent het arbeidsdeskundige werkveld in vrijwel al haar facetten uit de directe werkpraktijk en beschikt daardoor over een zeer ruime expertise en werkervaring. Deze ervaring strekt zich uit over de volgende aandachtsgebieden:

 • Functie-analyse en functiebelasting
 • Beoordeling arbeids- en re-integratiemogelijkheden
 • Beoordeling voorzieningen en werkplekaanpassingen
 • Re-integratie begeleiding spoor 1 (eigen werkgever)
 • Re-integratie begeleiding spoor 2 (andere werkgever)
 • Claimbeoordeling (WAO/WIA/Wajong/WAZ
 • Indicatiestellingen WSW en status SFB
 • Letselschade beoordelingen

Klik op het vervolgmenu bij deze pagina voor meer informatie over deze specifieke aandachtsgebieden en de mogelijke dienstverlening van Werkzaken Groningen te lezen.

Mogelijke opdrachtgevers

De arbeidsdeskundige expertise wordt aangeboden aan

 • Werkgevers en ondernemingen
 • Werknemers
 • Arbo dienstverleners
 • Re-integratiebedrijven
 • Gemeenten (WWB, WSW, WwnV)
 • Gemeenten (WMO voorzieningen en aanpassingen)
 • UWV (ZW-Arbo, WAO, WIA, Wajong, WAZ)
 • Verzekeraars (aov beoordelingen, letselschade)
 • Advocaten (letsel- en personenschade)

Feitenonderzoek

Werkzaken Groningen wil garant staan voor hoogwaardige kwaliteit van de arbeidsdeskundige dienstverlening. Daarom wordt, voorzover de werkpraktijk dat vraagt en toestaat, een feitenonderzoek ter plaatse verricht. Daarom worden zonodig ook interviews met voor de totstandkoming van het arbeidsdeskundig oordeel van belang zijnde personen gehouden.

Slechts door praktijksituaties te hebben aanschouwd en geanalyseerd kan een gemotiveerd standpunt worden ingenomen – en zonodig worden verdedigd.

Belastbaarheid

De belastbaarheid van personen met structurele en functionele beperkingen dient door een gekwalificeerd arts in kaart te zijn gebracht en te zijn weergegeven in een belastbaarheidsprofiel (FML of FIS-scoreformulier). Deze belastbaarheid vormt een belangrijk uitgangspunt voor het arbeidsdeskundig onderzoek. Indien er vragen over de belastbaarheid zijn wordt contact met de betreffende arts gezocht.

Arbeidsdeskundige rapportage

Onderzoeksbevindingen, adviezen en conclusies worden uiteindelijk met een gedegen onderbouwing uitgewerkt in heldere en prettig leesbare rapportages van hoge kwaliteit, waarbij als doelstelling geldt dat de opdrachtgever geen vragen mogen resteren. De rapportage vormt het visitekaartje van Werkzaken Groningen.

Tarieven

Werkzaken Groningen hanteert zeer gunstige tarieven die verschillen naar gelang de aard van de dienstverlening. In principe wordt op basis van uurtarief gewerkt, echter all-in of trajectprijzen zijn ook mogelijk.

Voor het reizen per auto naar een locatie buiten de stad Groningen wordt de opdrachtgever een kilometervergoeding in rekening gebracht. Indien de reistijd enkele reis meer dan 60 minuten bedraagt worden tevens reisuren in rekening gebracht.