Wet verbetering Poortwachter

Het wettelijk kader in kort bestek

De Wet Verbetering Poortwachter (WvP) verplicht zowel de werkgever als de werknemer om van de re-integratie van een werknemer met structurele en functionele arbeidsbeperkingen serieus werk te maken. Deze verplichtingen gelden gedurende eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Tijdens deze periode van 104 weken dient de werkgever het loon van de werknemer door te betalen, terwijl krachtens artikel 7:670 BW de werkgever de werknemer niet mag ontslaan op de grond “ziekte”.

WIA aanvraag en re-integratieverslag (RIV)

Indien re-integratie van de werknemer in deze periode niet of niet volledig is gerealiseerd kan de werknemer bij het UWV een WIA uitkering aanvragen. Bij de WIA aanvraag moet een re-integratieverslag worden ingeleverd waaruit blijkt welke initiatieven en activiteiten werkgever en werknemer hebben ondernomen om herintreden in het arbeidsproces te realiseren. Het UWV toetst vervolgens of werkgever en werknemer hun re-integratie verplichtingen op juiste wijze hebben ingevuld: de zogeheten RIV-toets.

RIV-toets positief

Wanneer UWV van mening is dat werkgever en/of werknemer in redelijk hebben kunnen komen tot de re-integratie inspanningen die verricht zijn zal UWV de WIA aanvraag van de werknemer in behandeling nemen en beoordelen of een WIA uitkering kan worden toegekend. De loondoorbetalingsplicht van de werkgever en het opzegverbod wegens ziekte eindigt na de periode van 104 weken. 

RIV-toets negatief

Wanneer UWV evenwel van mening is dat door werkgever en/of werknemer de re-integratieplicht niet adequaat is ingevuld kan UWV werkgever en/of werknemer een sanctie opleggen.

Werkgever: loonsanctie

Indien UWV van oordeel is dat de werkgever zijn re-integratie verplichtingen niet op voldoende wijze heeft ingevuld wordt een “loonsanctie” opgelegd: een verlenging van de loondoorbetalingsplicht van 104 weken met maximaal 52 weken. De duur van de loonsanctie is afhankelijk van de acties die de werkgever dient te ondernemen om de geconstateerde verzuimen ten aanzien van de re-integratie van de werknemer te herstellen.

Werknemer: WIA maatregel

Indien UWV van oordeel is dat de werknemer onvoldoende medewerking heeft verleend aan zijn re-integratie wordt een korting op de WIA uitkering doorgevoerd. In het uiterste geval kan de uitkering worden geweigerd.

Dienstverlening

Werkzaken Groningen heeft jarenlange expertise opgedaan in het re-integreren van personen met arbeidsbeperkingen en koppelt kennis van belastbaarheid van werknemers en belastingen in arbeidsituaties aan een uitstekende juridische kennis van wetgeving verzameld in de WvP. Bovendien is grondige kennis van de toetsing en beoordeling van het RIV door UWV aanwezig. Werkzaken Groningen is daarom voor zowel werkgever als werknemer een prima partner om de invulling van de re-integratieverplichtingen in goede banen te leiden en te laten resulteren in een “poortwachter proof” re-integratieverslag. Hierbij wordt maatwerk dienstverlening aangeboden. In dit kader kan gedacht bijvoorbeeld worden aan de inkoop van diensten als

  • Beoordeling geschiktheid eigen functie werknemer
  • Beoordeling passende arbeid binnen de onderneming van werkgever
  • Beoordeling passende arbeid buiten de onderneming van werkgever
  • Beoordeling aanpassingen van de werkplek of voorzieningen
  • Re-integratie advisering
  • Re-integratie begeleiding
  • Casemanagement
  • Juridisch advies

Inkoop van een volledig re-integratietraject behoort ook tot de mogelijkheden.

Vlotte en adequate behandeling

Niet alleen de WvP dwingt tot een tijdig en adequaat handelen, ook ondernemers en werkgevers wensen doorgaans een snel handelen. Werkzaken Groningen levert deze vlotte dienstverlening en wil zich hierdoor van andere aanbieders onderscheiden. Gesprekken en onderzoeken worden op korte termijn ingepland en verslaglegging vindt zo spoedig nadien mogelijk plaats, waarbij korte lijnen tot de opdrachtgever worden aangehouden. Opdrachtgever weet zodoende vrijwel te allen tijde wat de actuele stand van zaken in een dossier is.

Tarieven

Zie de pagina “Arbeidsdeskundige Expertise